>> Formularz Zwrotu/Wymiany <<

Kliknij aby pobrać

[Prawo odstąpienia od umowy – prawo namysłu] 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2020. 0. 287)  – konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,  może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia  kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym konsument  objął towar w posiadanie, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana  przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.  

3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonujące zakupu w ramach  serwisu sklepu internetowego wstępują w prawa konsumentów określonych w punkcie  1 niniejszego paragrafu w przypadku, w którym dokonany zakup nie ma charakteru  zawodowego. 

4. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga złożenia w tym zakresie wobec  sprzedającego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, które wysłane musi być na  adres poczty elektronicznej - thebrooklynthe@gmail.com 

5. Zachowanie terminu do odstąpienia od umowy spełnione jest poprzez wysłanie  oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem jego terminu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli  konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem oferty przez  sprzedającego, oferta przestaje wiązać. 

7. Zwrot środków przez sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsumentowi zostaną  zwrócone wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktów  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany  przez sprzedawcę).  

8. W przypadku, gdy konsument zwraca część zamówionych produktów, koszt dostawy  produktów jest zwracany w takiej kwocie, w jakiej zwracane Produkty wpłynęły na  zwiększenie kosztu wysyłki poniesionego przez konsumenta. 

9. Zwrot zostanie dokonany przez sprzedawcę tymi samymi sposobami płatności, którymi  zostały dokonane płatności w pierwotnej transakcji lub w inny sposób uzgodniony  między sprzedawcą a konsumentem. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych  z zwrotem środków.  

10. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania  produktów lub otrzymania od konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego,  które wydarzenie nastąpi wcześniej. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić produkty  sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym  konsument odstąpił od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli konsument  odeśle lub przekaże produkty przed upływem terminu 14 dni na adres sprzedającego. 

12. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu/produktów ponosi konsument.

13. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania żądał  klient, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy  lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do  dodatkowych usług lub rzeczy. 

14. Postanowienia zawarte w punktach 1-13 stanowiące o prawach i obowiązkach  konsumenta znajdują zastosowanie do przedsiębiorcy prowadzącego działalność  gospodarczą dokonującego zakupu w ramach serwisu po spełnieniu warunku aby  umowa, którą zawiera ze sprzedawcą nie miała charakteru zawodowego. Spełnienie  tego warunku stanowi o wstąpieniu przedsiębiorcy w prawa konsumenta określone  ustawą o prawach konsumenta oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, w  szczególności niniejszego paragrafu.  

15. Zgodnie z postanowieniami punktu 14 niniejszego paragrafu weryfikacja instytucji  „zawodowego charakteru dokonywanych czynności” weryfikowana będzie w oparciu o  informacje udostępnione w CEIDG, w szczególności biorąc pod uwagę kody PKD  określające rodzaje działalności gospodarczej.  

16. W przypadku gdy przedsiębiorca dokonujący zakupu poza ramami zawodowego  charakteru dokonywania czynności będzie chciał odstąpić od umowy, czy też  skorzystać z rękojmi w pełnym zakresie jak konsument analizy charakteru zawartej  umowy dokonać będzie musiał sprzedający. 

17. Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 8 sierpnia 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu  ograniczenia obciążeń regulacyjnych, znowelizowane przepisy o ochronie konsumenckiej nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed dniem 1 czerwca  2020 roku. 

  • Rejestracja

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego albo resetuj hasło